Adatvédelmi tájékoztató

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseit.

 

I A kezelt személyes adatok köre

 A weboldal látogatásához (tallózás) alapvetően nincs szükség regisztrációra, azonban a weboldalon található egyes szolgáltatások (elektronikus üzenetküldés, ajánlatkérés és foglalás) igénybe vételéhez személyes adatok közlése szükséges.

A hírlevélre feliratkozás, az ajánlatkérés és a foglalás, valamint a tájékoztatás- és prospektuskérés során kért adatok egy részének megadása önkéntes, míg a csillaggal jelölt adatok megadása mindenképpen szükséges, amely egyben azt is jelenti, hogy ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén az érintett elfogadja annak lehetőségét, hogy a portál egyes részeihez, illetve a MAHART Zrt. egyes szolgáltatásaihoz nem férhet hozzá, vagy foglalást nem eszközölhet.

A MAHART Zrt. által kezelt személyes adatok köre:

 • hírlevélre feliratkozás esetén: név, e-mail cím,
 • regisztráció esetén: név, felhasználói azonosító, e-mail cím
 • foglalás és szolgáltatás igénybevétele esetén: név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, levelezési cím, utasok száma, utasok neve, utasok neme, utasok születési helye és ideje, utasok életkora, utasok állampolgársága, utasok személyazonosító okmányának száma, érvényes belvízi hajóvezetői engedély száma, egészségi alkalmasság érvényességi ideje (azon érintettek vonatkozásában, akik oktatásban részesültek)
 • tájékoztatás- és prospektuskérés esetén: név, e-mail cím, levelezési cím
 • hajón való tartózkodás esetén: megtett útvonal, távolság, érintett utasok tartózkodási helye
 • kikötőpontokon való tartózkodás esetén: képmás

II Az adatkezelés jogalapja és célja, az adatkezelés időtartama

Hírlevélre feliratkozás esetén az adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapszik, és az adatokat kizárólag a MAHART Zrt. hírlevél szolgáltatásának teljesítése, illetve a MAHART Zrt. egyes szolgáltatásairól és elérhető akciókról szóló tájékoztatás (marketing) nyújtása céljából kezeljük, tároljuk. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti jogalap lesz. Ezeket az adatokat az érintett hírlevélről való leiratkozásáig kezeljük, így amennyiben Ön a hírlevélről leiratkozik, adatait töröljük. A hírlevélről a hírlevélbe ágyazott „leiratkozás” linkre kattintva, vagy a MAHART Zrt. info@nyaralohajozas.hu e-mail címére történő, ilyen tárgyú kérelem megküldésével iratkozhat le.

Regisztráció esetén az adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapszik, és az adatokat kizárólag a MAHART Zrt. szolgáltatására vonatkozó foglalás leadását biztosító, és az érintett foglalásait tároló felhasználói fiók létrehozása céljából kezeljük, tároljuk. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti jogalap lesz. Ezeket az adatokat a felhasználói fiók érintett általi törléséig kezeljük.

Foglalás és a szolgáltatás igénybevétele esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogalap lesz. Az érintett adatait az adatkezelő weboldalán (www.nyaralohajozas.hu) vagy az adatfeldolgozó weboldalán (www.boat-renting-nicols.co.uk ) megtalálható foglalási űrlap kitöltésével leadott, vagy az adatkezelő levelezési címére megküldött, illetőleg az adatkezelő által üzemeltett kikötőpontokon személyesen, papír alapon leadott illetőleg telefonon illetve e-mailen küldött foglalásban meghatározott szolgáltatás teljesítése és az érintettel való kapcsolattartás érdekében  kezeljük. Az érintett adatait a szerződés megszűnéséig kezeljük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a foglalás során megadott, a hajón tartózkodó érintettek egyes személyes adatait (név, nem, életkor, állampolgárság) felkutatási és mentési célból a MAHART Zrt. a katasztrófavédelmi szerv, a helyi hajózási hatóság, a mentőszolgálat vagy a felkutatást, mentést végző egyéb jogalany, illetőleg egyéb hatóság vagy szerv részére továbbíthatja. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalap lesz, vagyis ebben az esetben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt szükséges. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint nyaralóhajó üzemben tartója köteles felkutatási és mentési, valamint hatósági feladatok végrehajtását biztosító célokra a hajón utazó személyek nevét, életkorát, nemét és állampolgárságát tartalmazó utasnyilvántartást vezetni, és azt szükség esetén a felkutató és mentőszolgálatok, valamint jogszabályban megjelölt hatóságok rendelkezésére bocsátani.

Tájékoztatás- és prospektuskérés esetén az adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapszik, és érintett adatait az adatkezelő weboldalán (www.nyaralohajozas.hu), a MAHART Zrt. info@.nyaralohajozas.hu  e-mail címére vagy levelezési címére postai úton megküldött tájékoztatás- és prospektuskérés teljesítése, az érintett informálása céljából kezeljük. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti jogalap lesz Amennyiben az érintett részére a megfelelő tájékoztatást megadtuk és az érintett további tájékoztatásra nem tart igényt, úgy adatait töröljük. Az adatokat abban az esetben is töröljük, ha az érintett a hozzájárulását visszavonja. Kérjük, hogy amennyiben Ön úgy dönt, hogy az adatkezelésre vonatkozó visszavonja, úgy erről szóló nyilatkozatát az info@nyaralohajozas.hu elektronikus levelezési címre szíveskedjen megküldeni.

Hajón való tartózkodás esetén az adatkezelés jogalapja a MAHART Zrt.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont), vagyis ebben az esetben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt szükséges. A MAHART Zrt. felkutatási és mentési célból GPS helymeghatározó rendszert alkalmaz. Az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 15/A. § (3) bekezdésének d) pontja szerint nyaralóhajó bérbeadása abban az esetben engedélyezhető, ha biztosított a bérbeadás időtartama alatt a nyaralóhajó folyamatos nyomon követése olyan pontossággal, hogy az a mentési művelet szükségessége esetén késlekedés nélkül megtalálható legyen. A GPS-adatokat a bérelt hajó visszaadásától számított 15 (tizenöt) nap elteltével töröljük.

Kikötőpontokon való tartózkodás esetén az adatkezelés jogalapja a MAHART Zrt. jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). A MAHART Zrt. vagyonvédelem, személyvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert (kamerarendszert) alkalmaz. A MAHART Zrt. jogos érdeke a nagy értéket képviselő kikötőpontok és hajók, illetőleg az utasok és a kikötőpontokon dolgozó munkavállalók testi épségének védelméhez fűződő érdek. Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételek megőrzésének időtartama a rögzítéstől számítva legfeljebb 15 (tizenöt) nap. Ennél hosszabb ideig történő megőrzésre kivételesen, és kizárólag a célhoz kötöttség elvéből fakadóan kerülhet sor, amelynek okát az adatkezelő igazolni köteles.

Felhívjuk figyelmét, hogy – a hatályos jogszabályok adta lehetőségek között – a MAHART Zrt. jogos érdekének érvényesítése céljából (pl.: a szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges jogvita rendezése) az Ön adatait további külön hozzájárulás nélkül, a fenti joglapok megszűnését követően, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is, legkésőbb az általános polgári jogi elévülési időtartam végéig, azaz a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig kezelhetjük. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap lesz.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Szt.”) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) iratmegőrzésre vonatkozó rendelkezései értelmében a szolgáltatásnyújtásról kiállított, és az érintett részére megküldött számlát (és ekként a számlán szereplő személyes adatokat) a MAHART Zrt. a megőrzésre vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítése érdekében az Szt. 169. § bekezdésében foglalt határideig [8 (nyolc) év] megőrzi. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalap lesz. A MAHART Zrt. az így megőrzött adatokon az őrzés kivételével más adatkezelési műveletet a megőrzés időtartama alatt nem végez.

III AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 • Székhely: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.
 • Cégjegyzékszám: 01 10 040095
 • Adószám: 10008999-2-43
 • Képviseli: Sztilkovics Szávó vezérigazgató
 • E-mail cím: info@nyaralohajozas.hu
 • Honlap: www.nyaralohajozas.hu

Az érintett személyes adataihoz az ügyfélkapcsolati menedzser és az értékesítő munkakörben dolgozó munkavállalóink, illetőleg a báziskikötőkön dolgozó, az érintett által igénybevett szolgáltatás teljesítése körében eljáró munkavállalóink (diszpécser, ügyfélszolgálati munkatárs) a szolgáltatás teljesítésével összefüggő okból, a szükséges mértékben férnek hozzá.

 

IV AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ADATTOVÁBBÍTÁS

1.

A MAHART Zrt. weboldalán (www.nyaralohajozas.hu) a hírlevélre való feliratkozás, az ajánlatkérés, a foglalás, valamint a tájékoztatás- és prospektuskérés vonatkozásában a weboldal, illetve az üzenetküldő és foglalási űrlap üzemeltetése, valamint az üzenetküldő és foglalási űrlap kitöltését, a hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatok rögzítését, illetően tárhely-szolgáltatót veszünk igénybe.

A tárhely-szolgáltató adatfeldolgozó adatai:

 • Pozitivo Digital Kft.
 • Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 28-30. 7/89.
 • Adószám: 13356466-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-731103 - 109731103
 • Postacím, iroda: 1065 Budapest, Lázár u. 18. 2/18.
 • Weboldal: pozitivo.hu

 

2.

www.boat-renting-nicols.co.uk weboldalon elérhető foglalás vonatkozásában a foglalási űrlap kitöltését, illetve a foglalás során megadott személyes adatok rögzítését, valamint ezeknek a MAHART Zrt. részére való továbbítását illetően is adatfeldolgozót veszünk igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai:

 • CONSTRUCTIONS NAUTIQUES NICOL’S YACHT
 • Székhely: F-49300 Cholet, Le Puy Saint Bonnet, Route de Cholet, Franciaország
 • Cégjegyzékszám: 338 576 374 RCS Angers
 • Adószám: FR 36 338 576374
 • Weboldal: www.boat-renting-nicols.co.uk
 • E-mail cím: info@nicols.com

 

3.

A MAHART Zrt. az érintett azon személyes adatait, amelyek a szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződéssel összefüggésben kiállított számlán szerepelnek (név, lakóhely), jogszabályi kötelezettség (könyvelési és számviteli kötelezettségek) teljesítése érdekében a MAHART Zrt. könyvelője részére továbbítja.

Az adatfeldolgozó adatai:

 • Csörögi Gábor e.v. 
 • Cím: 1106 Budapest, Vadszőlő utca 21.
 • Adószám: 66061463-1-42 / HU66061463
 • Nyilvántartási szám: 31374090 

 

4.

A MAHART Zrt. a bérelt hajón tartózkodó érintettek egyes személyes adatait (név, nem, kor, életkor, állampolgárság) felkutatási és mentési célból a katasztrófavédelmi szerv, a helyi hajózási hatóság, a mentőszolgálat vagy a felkutatást, mentést végző egyéb jogalany, illetőleg egyéb hatóság vagy szerv részére továbbíthatja.

A MAHART Zrt. a bérelt hajón való tartózkodással összefüggésben GPS helymeghatározó rendszert alkalmaz, amely rendszer vonatkozásában adatfeldolgozót veszünk igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai:

 • INTERMAP Térinformatikai és Közigazgatás-fejlesztési Iroda Kft.
 • Székhely: 1029 Budapest, Huba vezér utca 56.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-680662
 • Adószám: 11871224-2-41
 • Weboldal: www.intermap.hu
 • E-mail cím: info@intermap.hu

5.

A MAHART Zrt. az érintett azon személyes adatait, amelyek a szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződéssel összefüggésben kiállított számlán szerepelnek (név, lakóhely), jogszabályi kötelezettség (könyvelési és számviteli kötelezettségek) és közös marketing célok teljesítése érdekében a MAHART Zrt. értékesítési partnere részére továbbítja és megosztja:

Az adatkezelő adatai:

 • Marina Operátor Kft.
 • Székhely: 1133 Budapest, Hajógyári sziget 606.
 • Adószám: 14094620-4-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-888630
 • Postacím, iroda: 1133 Budapest, Hajógyári sziget 606.
 • Email cím: marinapart@wiking.hu

 

6.

A MAHART Zrt. weboldalán (www.nyaralohajozas.hu) a hírlevélre való feliratkozás, az ajánlatkérés, a foglalás, valamint a tájékoztatás- és online marketing célú felhasználás, adatkezelés vonatkozásában a weboldal, a MAHART Zrt. Facebook, Instagram és Google profilján, illetve az üzenetküldő és foglalási űrlap üzemeltetése során az üzenetküldő és foglalási űrlap kitöltésével, a hírlevélre való feliratkozással a megadott, valamint az egyes releváns célcsoportok szerint összesített, cookiek által kinyert személyes adatok rögzítése körében:

 

Az adatkezelő adatai:

 • Poor Consulting Kft.
 • Székhely: 1138 Budapest, Úszódaru utca 2. G ép. 14.
 • Adószám: 24899880-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-370295
 • Postacím, iroda: 1138 Budapest, Úszódaru utca 2. G ép. 14.

 

V Cookies (sütik)

A „cookie" egy kis adatfájl (a kiszolgáló és felhasználó között cserélt kisméretű adat), amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére. A MAHART Zrt. és szolgáltatói akkor küldenek cookie-kat, ha meglátogatja a webhelyünket vagy a hirdetésünket tartalmazó webhelyeket, információt kér vagy szab testre, illetve ha regisztrál bizonyos szolgáltatásokra.

A MAHART Zrt. arra használja a kereső- és Flash cookie-kat, hogy például megtudjuk, hogy Ön járt-e már valaha az oldalunkon illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt azáltal, hogy megőrzik az Ön által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

A cookie-kat általában egy munkamenet idejére érvényes, illetve „állandó” cookie-ként különböztetik meg. Az egy munkamenet során érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig maradnak a számítógépen. Az állandó cookie-k a törlésükig vagy lejáratukig a számítógépen maradnak. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket.

A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás szakaszában tájékozódhat.


A MAHART Zrt. által használt cookie-k:

Elemzési célokat szolgáló cookie-k

A MAHART Zrt. webhelyére tett látogatáskor egy webelemző szoftver által létrehozott névtelen cookie segít megállapítani, hogy járt-e már a felhasználó a webhelyen korábban. Ezek a cookie-k segítenek meghatározni a látogatók számát, a látogatók tartózkodási helyét és az általuk megtekintett oldalakat is. Az itt szerzett adatokat az oldalak látogatottságának felmérésére, majd az oldalak színvonalának javítására használjuk fel. Az elemzési célokat szolgáló cookie-k statisztikai adatok gyűjtésére alkalmasak, személyazonosításra azonban nem.

Webhelyek működésével kapcsolatos cookie-k

Bizonyos cookie-k tárolják, hogy a felhasználó a webhelyen mely eszközöket, illetve funkciókat használta. A Partnerkapu használatakor használt cookie például tárolja, hogy milyen névvel jelentkezett be, hogy legközelebbi bejelentkezésekkor automatikusan ki tudjuk ezt a mezőt tölteni Önnek. Ezek a cookie-k semmilyen személyi adatot nem tárolnak.

Földrajzi adatokat tároló cookie-k

A térségre vonatkozó tartalmat földrajzi adatokat tároló cookie-k segítségével jelenítjük meg. A cookie-k a böngésző adatait felhasználva állapítják meg, hogy honnan érkezik a felhasználó az oldalra.

Kikapcsolhatom a cookie-k létrehozását?

Természetesen beállíthatja, hogy böngészője egyáltalán ne fogadjon el cookie-kat, vagy csak bizonyos webhelyek cookie-jait fogadja el.

 

VI Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőnél:

(a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

(b) a személyes adataihoz való hozzáférést;

(c) személyes adatainak helyesbítését;

(d) a GDPR 18. cikk (1) bekezdése szerinti esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását;

(e) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása – az adatkelezésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkelezés jogszerűségét. Az érintett az adatkezelő jelen tájékoztatás szerinti elérhetőségére (info@nyaralohajozas.hu) megküldött kifejezett nyilatkozattal vonhatja vissza a hozzájárulását.

Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét az info@nyaralohajozas.hu elektronikus címünkre várjuk. Az érintett írásbeli kérelmére – 15 napon belül – a részünkre átadott személyes és egyéb adatainak kezeléséről írásban tájékoztatást nyújtunk, haladéktalanul helyesbítjük adatait, illetve kérésére haladéktalanul töröljük azokat.

A GDPR. 18. cikke szerint Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

A GDPR 20. cikk (1) bekezdése értelmében az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog, azaz az érintettet jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő ezt akadályozná. Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A GDPR 11. cikk (1) bekezdése értelmében az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezeléssel összefüggésben bírósághoz fordulhat azzal, hogy az eljárás az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR III. és VIII. fejezetei, valamint az Infotv. II/A. és VI. fejezetei tartalmazzák.

 

VII Az adatkezeléssel kapcsolatos minden egyéb tény, adat

A MAHART Zrt. minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében. A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a MAHART Zrt. kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz.